เนื้อหาสำหรับการทดสอบ

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ 70 ข้อ

 • มัคคุเทศก์ทั่วไป และมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (หมวดมัคคุเทศก์)
 • บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ / หลักการมัคคุเทศก์
 • ทักษะและวิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
 • วัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
 • ประวัติศาสตร์ชาติไทย / ประวัติศาสตร์ของทุกภูมิภาค (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
 • อาณาจักรโบราณ (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
 • โบราณคดี และวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ (ทั่วไป/เฉพาะภูมิภาค)
  

หมวดที่ 2 ความรู้และภาษาต่างประเทศ 30 ข้อ เลือกสอบภาษาใดภาษาหนึ่ง

    1. ภาษาอังกฤษ

        - การสนทนากับนักท่องเที่ยวทั่วไป

        - การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน

        - หลักภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน

    2. ภาษาจีน

        - การสนทนากับนักท่องเที่ยวทั่วไป

        - การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน

        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรยายในอาชีพมัคคุเทศก์

        - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว7/19/2022 12:00:00 AM 45280