ONLINE

การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เดือนธันวาคม 2566 รูปแบบการทดสอบ Online (สอบในที่พำนักของตนเอง)

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566

  • ทดสอบฯ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น.-12:00 น. สมัครสอบ
  • ทดสอบฯ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น.-16:00 น. สมัครสอบ

ON-SITE

การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เดือนธันวาคม 2566 รูปแบบการทดสอบ On-site (สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ)

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566

  • ทดสอบฯ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น.-12:00 น. สมัครสอบ