ON-SITE

การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เดือนมิถุนายน 2566 รูปแบบการทดสอบ On-site (สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2566 - 10 มิถุนายน 2566

  • ทดสอบฯ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.-12:00 น. สมัครสอบ

ONLINE

การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เดือนมิถุนายน 2566 รูปแบบการทดสอบ Online (สอบในที่พำนักของตนเอง)

เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2566 - 10 มิถุนายน 2566

  • ทดสอบฯ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.-12:00 น. สมัครสอบ